Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Cloud sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, KRS 0000898626.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected].
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 914 801 201.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: IOD Asseco Cloud sp. z o. o., ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected],
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy zakupu i dostawy produktów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia[1]),
 • rejestracji konta w serwisie administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • podjęcia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący ww. umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń,
 • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat do wygaśnięcia roszczeń dla złożonego zamówienia oraz do czasu cofnięcia Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

 • mogą być przekazane dostawcom usług: informatycznych (w zakresie serwisowania i dokonywania zmian), marketingowych i finansowo-księgowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • W przypadku usługi UniBackup: Xopero Software S. A., ul. Zbigniewa Herberta 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993066603
 • W przypadku usługi UniCloud: JELASTIC, S.L., NIP: B-93382240, Calle Frigiliana, 1, 29730, Rincón de la Victoria, Málaga, Hiszpania.
 • mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, które zrealizować można w każdym czasie, przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody będzie w pełni legalne.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkich powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Cloud Sp. z o.o. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z zawarcia umowy zakupu i dostawy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania transakcji.

Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, brak podania danych w tym przypadku, oznaczał będzie brak możliwości otrzymywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez administratora.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)